Chuyển tới nội dung

NGUYÊN CBGV CỦA KHOA

I. NGUYÊN LÃNH ĐẠO KHOA

  1. Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng Khoa từ năm 1977 đến 2010, Đã nghỉ hưu.
  2. Lê Xuân Hùng, Trưởng Khoa từ năm 2010 đến 2021.
  3. Đặng Trần Chiến, Phó Trưởng Khoa từ năm 2011 đến 2021, Đã chuyển công tác.

II. NGUYÊN GV KHOA

  1. Nguyễn Huy Phong, GV từ năm 1981 đến 2011, Đã nghỉ hưu.
  2. Đỗ Thị Bích Tuệ, GV từ năm 1985 đến 2011, Đã nghỉ hưu.
  3. Cao Thái Sơn, GV từ năm 1976 đến 2015, Đã nghỉ hưu.
  4. Lê Thị Thái, GV từ năm 2012 đến năm 2015, Đã chuyển công tác.
  5. Nguyễn Tiến Dũng, GV từ năm 2012 đến năm 2021, Đã chuyển công tác.
  6. Roãn Thị Ngân, GV từ năm 2013 đến năm 2022, Đã chuyển công tác.