Chuyển tới nội dung

Quy chế đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

20.09.2022

Ngày 20/9/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký Quyết định số 3458/QĐ-TĐHHN Ban hành Quy định đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (chi tiết file đính kèm)