Chuyển tới nội dung

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống CNTT tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

21.11.2022

Ngày 21/11/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký Quyết định số 4387/QĐ-TĐHHN về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Quy chế này áp dụng đối với các các đơn vị khác trực thuộc Trường; viên chức, người lao động công tác tại các đơn vị, người học tham gia quản lý và khai thác sử dụng hệ thống CNTT của Trường.

Bài viết khác