Chuyển tới nội dung

Kế hoạch tuyển sinh năm 2023

13.03.2023

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐTĐHHN ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phê duyệt phương hướng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2023. Nhà trường công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2023 (dự kiến) chi tiết file đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác