Chuyển tới nội dung

Hội thảo quốc gia gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0

04.04.2022

Hội thảo Quốc gia: Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Kỷ yếu có chỉ số ISBN của Nhà xuất bản có uy tín.

Bài viết khác