Chuyển tới nội dung

Thông báo đăng ký công nhận SKKN năm 2023

26.08.2023

Căn cứ Quy chế hoạt động sáng kiến kinh nghiệm của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3345/QĐTĐHHN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tới các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường đăng ký công nhận sáng kiến kinh nghiệm và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến kinh nghiệm năm 2023 (chi tiết xem file đính kèm)

Bài viết khác