Chuyển tới nội dung

Thông báo đăng ký công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2022

23.10.2022

Thời gian đăng ký sáng kiến

  1. Đăng ký và xét tại Khoa: Từ 21/10/2022 đến 03/11/2022
    Các cá nhân có công trình đề nghị công nhận sáng kiến nộp hồ sơ về đơn vị xét trước khi gửi về Nhà trường và tổng hợp theo Mẫu số 03.
  2. Đăng ký và xét tại Trường: Từ 04/11/2022 đến 15/12/2022
    Các đơn vị có sáng kiến nộp bảng tổng hợp, hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến của đơn vị gửi Nhà trường qua Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở (Mẫu 01)
  2. Báo cáo mô tả sáng kiến (Mẫu 02)
  3. Bảng tổng hợp đề nghị công nhận sáng kiến (Mẫu 03)
  4. Minh chứng kèm theo sáng kiến (chi tiết phụ lục đính kèm)

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác